नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

आयोजनाको उद्देश्यः

आयोजनाको उद्देश्यः       

मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोरको मिलन विन्दु वा यसको करिव ३/३ कि.मि. आसपासको क्षेत्र÷वस्तीहरुलाई समेटी वि.सं. २०९० सम्ममा १० वटा आधुनिक, सुविधा सम्पन्न नयाँ शहरहरुको लागि आवश्यक पर्ने शहरी पूवाधारहरु विकास तथा निर्माण गर्नु यस आयोजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ । त्यसको अलावा निम्न उद्देश्यहरु समेत रहेका  छन् ।                             

क) प्रत्येक शहरमा १/१ लाखसम्मको जनसंख्या बसोवास गराउनको  लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।

ख) योजनावद्ध शहरीकरण गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको व्यवस्थित  सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।

ग) वस्तीहरु विकासको रणनीतिक योजना, कार्यक्रमभू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार पार्ने ।

घ)  कृषि, शैक्षिक पर्यटकसेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥याउने ।

ङ)   ठूला शहर क्षेत्र, तराई तथा कृषि योग्य उपत्यकाहरुमा हुने बसाईसराईलाई कम गर्दै शहरहरुको विकास गर्दै जाने ।

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project