नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

सम्पर्क

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौं

फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com
Website : http://dudbcntp.gov.np/

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project