नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

आशयपत्र माग गरिएको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना । All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, १९ असार २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, १९ असार २०७४

आशयपत्र माग गरिएको सूचना रद्द गरिएको  सम्बन्धी सूचना ।  


Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project