नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

LoI Notice Package No CS040 72/73 & CS050 72/73 All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, १५ माघ २०७२ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, १५ माघ २०७२

LoI Notice Package No CS040 72/73 & CS050 72/73


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project